Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah’tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir.


Sitemizi destekleyin
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Peygamberlerimiz » Hz.Muhammed (S.A.V.) Efendimizin Ha..


Hz.Muhammed (S.A.V.) Efendimizin Hayatı-Özet
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Resulullah (s.a.a), Fil yılı Rabi’ul Evvel ayının 20 sine rastlayan (M.571’de) Pazartesi günü şafak vakti Mekke şehrinde dünyaya geldi.(1) Resulullah (s.a.a)’in değerli babası, Abdullah bin Abdulmuttalip bin Haşim bin Abdumenaf’dır. Değerli annesi ise Veheb bin Abdumenaf’in kızı Amine’dir. Görüldüğü gibi her iki şahsiyetin akrabalık bağı Abdumenaf’da birleşiyor.


Hz. Peygamber’in mübarek ismini İlahi emir gereği Muhammed, (2) künyesini ise Ebu’l Kasım (3) koyuyorlar.


İmam Bakır (a.s) buyurmuşlardır ki, Hz. Peygamber doğumunun yedinci günü Hz. Ebu Talib, Hazretin dünyaya teşrifinden dolayı bir kurban keser ve akrabalarını misafirliğe davet ederek şöyle der: “Bu Ahmed’in akikasıdır.” Misafirler; “Onun ismini neden Ahmed koydun?” diye sorduklarında, ise Ebu Talib; “Yer ve gök ehlinin övgüsünden dolayı onun ismini Ahmed koydum.” der.(4) İşte bundan dolayı Hz. Emir-ul Mü’minin Ali (a.s), Hz. Resulullah (s.a.a)’ın iki ismi bulunan peygamberlerden olduğunu söylemiştir.(5)


Peygamber (s.a.a) henüz daha dünyaya gelmeden babasını kaybetti; (6) dünyaya geldikten sonra da onu süt emmesi için Halime-i Sadiyye’ye emanet ettiler. İbn-i Sad’ın yazdığına göre, Halime Hazreti kucağına alır almaz döşü sütle doldu; öyle ki, Peygamber ve Halime’nin açlıktan uyumayan çocuğu da o sütten doydular.(7)

Peygamber (s.a.a) üç yaşına kadar annesi Amine’nin de gözetimiyle süt annesi Halime’nin yanında kaldı, daha sonra Mekke şehrine getirilerek annesine teslim edildi.


Peygamber (s.a.a) altı yaşında iken annesi Amine ve bakıcısı Ümmi Eymen’le birlikte akrabalarını görmek için Medine’ye giderler. Bir ay Medine’de kaldıktan sonra Mekke’ye dönüşte, Ebva denen yere (Cuhfe’den 37 km. uzak) ulaştıklarında Hazretin değerli annesi vefat eder ve orada defnedilir. Ümmi Eymen Hz. Peygamber’i Mekke’ye getirir ve ceddi Abdulmuttalib’e teslim eder. Böylece Abdulmuttelib Hazretin sorumluluğunu üstlenmiş olur.(8) Ama iki yıl sonra Abdulmuttalib de dünyadan göçer.(9) Onun vasiyeti gereğince de, Hz. Ebu Talib kardeşi oğlu Hz. Muhammed (s.a.a)’ın sorumluğunu üstlenir.(10)


İbn-i Abbas’ın naklettiğine göre, Ebu Talib Hz. Peygamber ile öyle ilgileniyordu ki, gece ve gündüz ondan bir an olsun ayrılmıyordu, onu kendi yanında yatırıyor ve onun hakkında kimseye güvenmiyordu.(11)


Hz. Resulullah (s.a.a) on iki yaşında iken (12) Ebu Talib’le birlikte Şam’a yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta Buheyra isminde bir rahiple karşılaşırlar. Buheyra, Hıristiyan alimlerinin en bilginlerindendi. Hz. Peygamber’i görür görmez, O’nun ahir-uz zaman Peygamberi olduğunu hemen anlar ve Ebu Talib’e dönüp şöyle der: “Önceki semavi kitaplarda bu gencin peygamberliğiyle ilgili haber vardır.(13)


Hz. Resulullah (s.a.a), erginlik çağına kadar Hz. Ebu Talib’in evinde kalılar ve ahlak, yiğitlik, halkla geçinmek ve emanete riayet etmek bakımından öyle bir yüce ahlak ve erdemlilik sergilerler ki halk ona “Emin” lakabını takarlar.(14)


Hz. Resulullah (s.a.a) yirmi yaşında iken “Hilf-ul Fodul” antlaşmasına katılmıştır. Bu antlaşma, Beni Haşim, Beni Zühre ve Beni Temim arasında yapılan insani değerleri önemseyen bir anlaşma idi. Bu antlaşma gereğince mazlumların hakları zorbalardan alınacak ve gereken yardımlar onlardan esirgenmeyecekti.(15)


Hz. Hatice asaletli ve serveti olan bir kadındı. Hz. Hatice erkekler vasıtasıyla ticaretle uğraşıyordu. Resulullah,ın doğru konuşan ve emin biri olduğunu öğrenince, Hazrete, kölesi Meysere ile birlikte ticaret yapmak için Şam’a gitmesini ve diğer tacirlerden daha fazla pay almasını önerdi. Hz. Resulullah (s.a.a) Hatice’nin bu önerisini kabul ederek onun malı ile Şam’a doğru yola çıktılar. O memlekette mallarını satıp işlerini bitirdikten sonra Mekke’ye döndüler. Mekke’de de oradan getirdikleri malları satıp öncekilere oranla iki kat veya daha fazla kar elde ettiler. Üstelik Meysere de yol boyunca Resulullah’dan gördüğü hareket ve davranışları Hatice’ye anlattı.


Bunun üzerine, Hatice, birisi vasıtasıyla Resulullah’a şöyle bir mesaj gönderdi: “Ey amca oğlu, aramızda akrabalık bağı olduğundan kavmin arasında yüce şeref ve nesebe sahip bulunduğundan, güvenilir, iyi huylu ve doğru konuşan olduğundan dolayı seninle evlenmeye gönüllüyüm.”


Hatice’nin bu evlenme teklifi öyle bir zamanda oldu ki, Hatice o zamanlar nesep açısından en köklü, şeref ve mal bakımından da bütün kadınların en üstünü idi; herkes onunla evlenmek istiyordu, ama o hiç kimseyi kabul etmiyordu.(16)


Resulullah (s.a.a) Hz. Hatice’nin bu evlenme teklifini kabul ederek amcalarını onu istemeye gönderir ve böylece bu mübarek vuslat gerçekleşmiş olur .(17)


Resulullah (s.a.a) evlendiği zaman yirmi beş yaşında idiler. (18) İbn-i Abbas ve bir grup diğer bilginlerin sözüne göre, Hz. Hatice de yirmi sekiz yaşında idi.(19)


Hz. Peygamber (s.a.a)’in Hz. Hatice ile evlenmesinden ikisi erkek, dördü kız olmak üzere toplam altı çocuğu olmuştur. Erkeklerin isimleri: Kasım ve Tahir; kızların isimleri ise Ümmi Gülüsüm, Rukayye, Zeynep ve Fatıma’dır.(20)


Hatice-i Kübra (a.s) Resulullah (s.a.a) ile ortak yaşantısında çok fedakarlıklar yapmıştır. O, bütün mal ve servetini aziz eşinin ihtiyarına bırakmış ve bütün kadınlardan önce Hz. Resulullah’a iman etmiştir. Resulullah (s.a.a) onun hakkında şöyle buyurmuştur:


“O, insanlar kafir olduğunda bana iman etti, halk beni tekzip ettiğinde o beni tasdik etti, halk beni mahrum bıraktığında o kendi malıyla bana yardımda bulundu.”(21)


Hz. Resulullah’ın yaşantısının en hassas dönemi, 40 yaşına girdiği dönemdir. Zira Hazret bu yaşta Receb’in 27. günü (M. 610) peygamberliğe seçilmiştir.(22) O zamandan itibaren üç yıl boyunca halkı gizlice İslam’a davet etmiştir. (23) Hz. Resulullah’a ilk iman eden Emir-ul Mü’minin Hz. Ali olmuştur. (24) Ondan sonra da Hz. Hatice iman etmiştir.


Bi’setin üçüncü yılında Resulullah (s.a.a), halkı açıkça İslam’a davet etmeye mamur kılındı. Bu emir gereği önce kendi yakınlarını misafirliğe davet edip onlara şöyle buyurdu:


“Allah Teala beni, sizi O’na davet etmeye emretmiştir. İçinizden kim beni tasdik edip, bu işte bana yardımcı olursa, sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifem olacaktır.” (25)


Teberi’nin yazdığına göre, bu toplantıda Hz. Ali, Peygamber’e yardımcı olacağını ilan eden tek şahıs oldu. Peygamber (s.a.a) de oradakilere şöyle buyurdu:


“Bilin ki, bu şahıs, benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir; onun sözlerini dinleyin ve emirlerine itaat edin.” (26)


Resulullah (s.a.a) akrabalarını İslam’a davet ettikten sonra, halkın da putlarını bırakıp sadece Allah’a ibadet etmelerini istedi. Bu söz onlara çok ağır geldi; az bir grup hariç, hepsi Hazretle düşman olmaya başladılar. O kritik anda, Mekke’nin büyüğü ve Peygamber’in amcası olan Hz. Ebu Talib, kardeşi oğlunun yardımına koştu ve onu yalnız bırakmayacağına dair yemin etti.(27) Gerçekten öyle de yaptı. Hz. Ebu Talib, hayatta olduğu müddetçe Kureyş, Hz. Peygamber’i fazla incitemedi.


Kureyş büyükleri, Hz. Ebu Talib’in varlığıyla Hz. Peygamber’i tam baskı altına alamadıklarını görünce, yeni Müslüman olanları eziyet ve işkence etmeye başladılar. Peygamber (s.a.a), Müslümanların Kureyş’in zulüm ve eziyetinden kurtulmaları için onlara Habeşi’ye hicret etmeleri için izin verdi.


Bi’setin altıncı yılında, Mekke müşrikleri, Peygamber (s.a.a)’i öldürme kararı aldılar. Bu yüzden Hz. Muhammed (s.a.a)’i kendilerine teslim etmedikçe, Beni Haşim’le muamele yapmayacak ve onlardan evlenmeyeceklerine dair kendi aralarında bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşmayı bir deri sayfaya yazıp Ka’be’nin duvarına astılar. Beni Haşim de canlarını korumak için Peygamber (s.a.a) ile “Şi’b-i Ebu Talib” deresine sığındılar; üç yıl boyunca orada kaldılar. Üç yıl sonra Allah Teala Peygamberine, antlaşmayı “Allah” lafzı hariç, karıncaların yediğini haber verdi. Hz. Ebu Talib bu haberi Kureyşlilere iletti ve onlara; “Eğer Muhammed’in söyledikleri doğru çıkarsa ne yaparsınız?” diye sordu. Onlar da: “Artık el çekeriz” dediler. Kureyşliler Ka’be’ye gidip oraya astıkları antlaşmanın “Allah” lafzı hariç karıncalar tarafından yenildiğini görünce, kendi antlaşmalarından vazgeçtiler. Bi’setin onuncu yılında vuku bulan bu olay neticesinde Mekke halkından bir çok kimseler İslamiyet’i kabul ettiler. Böylece Beni Haşim Şi’bi Ebu Talib’den dışarı çıkabildi.(28)


Peygamber (s.a.a) bi’setin onuncu yılında iki büyük yardımcısı olan Hz. Ebu Talib ve Hz. Hatice’yi kaybetti, (29) bu iki büyük şahsiyetin ölümü Hazrete çok ağır geldi, bundan dolayı o yılın ismini “Hüzün Yılı” koydu.(30)


İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur:


“Resulullah (s.a.a), Ebu Talib ve Hatice’yi kaybettiğinde artık Mekke’de kalması güçleşmişti… Allah Teala bundan dolayı Hz. Peygamberin, Mekke’de yardımcısı olmadığından orayı terk edip Medine’ye doğru hareket etmesini emretti”(31)


Hz. Ebu Talib dünyadan göçtükten sonra Kureyşin peygambere eziyeti gittikçe fazlalaştı, Hazrete defalarca ihanet edip O’nun canına kıymak istediler. (32)


Mekke müşrikleri, bi’setin on üçüncü yılı “Dar’un Nedve” denilen bir yerde toplanıp Hz. Peygamberi öldürme kararı aldılar. Bu karara göre çeşitli kabilelerden oluşan gençler hep birlikte Hazrete saldıracak ve kimin tarafından öldürüldüğü bilinmeyecekti. (33)


Hz. Peygamber (s.a.a), İlahi vahiyle bu komplodan haberdar oldu ve geceleyin Mekke’den ayrılarak Medine’ye doğru yola çıktı. Emir’ul- Mü’minin Hz. Ali de Peygamber (s.a.a)’in canını korumak için O’nun yatağında yattı. (34)


Peygamber (s.a.a), Rabi-ul Evvel ayının ilk günü Mekke’den ayrıldı ve aynı ayın on ikinci günü Medine’nin yakınlarında olan “Kuba” denilen yere vardı ve orada yaklaşık on gün Hz. Ali’yi bekledi. (35)


Bu müddet içerişinde de Kuba camisini yaptırdı. Daha sonra Hz. Ali’nin gelmesiyle Medine’ye teşrif buyurdular .


Hz. Peygamber’in hicreti ardından Mekke Müslümanları da yavaş-yavaş Medine’ye hicret etmeye başladılar. Peygamber (s.a.a), Muhacir ve Ensar (Medine halkı) arasındaki samimiyet bağını güçlendirmek için onların aralarında kardeşlik bağı oluşturdu.


Peygamber (s.a.a), bu teşebbüsü ile Medine’de İslami bir toplum oluşturmuş ve Muhacirlere yardım için de uygun bir zemin hazırlamıştı.


Bu küçük İslam toplumunun kuruluşundan daha on dokuz ay geçmemişken Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında savaş ateşi tutuştu. İlk önemli savaş Bedir savaşı idi, onun peşi sıra Uhud, Handek, Hayber,Tebuk vb….savaşlar da vuku buldu.


Peygamber (s.a.a)’in savaşları iki çeşittir; birincisi, kendisinin katıldığı savaşlardır, bu savaşlara “Gazve” denilir. Diğeri ise kendisinin katılmadığı savaşlardır, bu savaşlara da “Seriyye” deniliyor. Gazvelerin sayısının 28, seriyyelerin sayısının ise 38 tane olduğunu söylemişlerdir. (36) Bunca savaş, dokuz yıldan az bir zamanda vuku bulmuştur.


Bu gazve ve seriyyeler, Müslümanların Hicaz topraklarında azamet ve güçlerinin aşikar olmasına ve bir çok Arap kabilelerinin Hz. Peygamberle barış antlaşmaları imzalamalarına sebep oldu.


Bu antlaşmaların en önemlisi, Hudeybiye antlaşması idi. Hz. Peygamber bu antlaşmayı, hicretin altıncı yılında Mekke müşrikleriyle yaptı. Bu antlaşma, Hicaz toprağında nispi bir emniyet ve huzurun oluşmasına yol açtı ve diğer topraklarda da İslam’ın yayılmasına ortam hazırladı.


Peygamber (s.a.a), hicretin yedinci yılında İslam’ın geniş bir şekilde yayılmasını sağlamak için bir çok mektuplar yazmış ve bu mektupları İran, Rum, Habeş, Mısır, Yemame, Bahreyn vb. ülkelerin kıralı ve padişahlarına göndererek kendi mesajını onlara iletmiştir. (37) Hazret bu mektuplarda onları İslam’a davet ediyordu. Bu vesileyle Hz. Peygamber’in cihanı risaleti dünyanın her tarafına bildirilmiş ve böylece İslam’ın mesajı uzak memleketlere de ulaşma imkanını bulmuştur.


Hicretin sekizinci yılının Ramazan ayında Mekke şehri Peygamber tarafından fethedildi. (38) Resulullah (s.a.a) ordusuyla birlikte savaşmaksızın Mekke şehrine girdi, ilk teşebbüsünde Mekke halkının hepsini affetti ve Kabe’de bulunan üç yüz altmış putu oradan temizledi (39) ve sonra minbere çıkıp şöyle buyurdu:


“Ey insanlar! Allah Teala cahiliyye tekebbürünü ve atalarla övünmeyi sizin aranızdan temizledi. Bilin ki siz Adem’densiniz, Adem de balçıktandır. Bilin ki, Allah’ın en iyi kulları O’ndan korkan ve günah işlemeyendir.” (40)


Resulullah (s.a.a), Mekke’de kısa bir müddet kaldıktan sonra Medine’ye doğru hareket etti. Bir kaç aydan sonra, Rum ordusunun İslam ülkelerine saldırıp o topraklarda ilerlemeyi amaçladıklarını öğrendi. Hazret bu haberi öğrenir öğrenmez İslam ordusunun, Rum ordusuna karşı koymak için Şam sınırlarına doğru hareket etmelerini emretti, kendisi de ordunun komutanlığını üzerine aldı. Uzun bir mesafeyi kat ettikten sonra, Hicretin dokuzuncu yılının Şaban ayında Şam sınırında bulunan Tebuk topraklarına ulaştılar. Ama Rumlulardan hiçbir eser yoktu. Çünkü Rum ordusu, Hz. Peygamber’in komutanlığındaki İslam’ın güçlü ordusunun hareketinden haberdar olmuş ve Müslümanlar karşısında yenilgiye uğramak korkusundan aldıkları kararlarından vazgeçmişlerdi.


Resulullah (s.a.a) düşman tehlikesinin olmadığını görünce, ordunun Medine’ye dönmesini emretti. “Tebuk” ismiyle meşhur olan bu gazve, Hz. Peygamber’in en son gazvesi sayılmaktadır.


Hz. Peygamber (s.a.a)’in Hicaz topraklarındaki en fazla muvaffakiyet elde ettiği yıl, hicretin dokuzuncu yılıdır. Çünkü o yılın hac merasiminde müşriklerden beraat ilan edildi. (41) Bu önemli mesele, Kurban Bayramında Emir’ul- Mü’minin Hz. Ali (a.s) vasıtasıyla düşmanlara duyuruldu ve onlara, İslam’a karşı tavırlarını belirlemeleri için dört ay mühlet verildi. Bu beraatın ilanı neticesinde çeşitli kabilelerin elçileri Medine’ye doğru akın etmeye başladılar. Hepsi Hz. Peygamber’in huzuruna gelip İslam’ı kabul ettiklerini veya İslam’ın sığınağında yaşamaları için cizye ödemeye hazır olduklarını ilan ettiler.


O yıl çok fazla elçinin Medine’ye akın etmesinden dolayı o yıla “Amm’ul- Vefud” (elçiler yılı) ismini vermişlerdir. Böylece puta tapma adet ve geleneği Hicaz toprağından silinmiş ve yerine tevhit dini yerleşmiştir.


Resulullah (s.a.a), hicretin onuncu yılında hac amellerini yapmak için Mekke’ye yolculuk yapmaya hazırlandı. Müslümanlar da bu haberi duyunca, hac amellerini doğru bir şekilde kamil olarak öğrenmek için yolculuğa hazırlandılar. Resulullah (s.a.a) Zilkade ayının sonuna dört gün kala Medine’den ayrıldı, Zilhacce’nin dördüncü günü ise Mekke’ye vardı. (42) Hac amellerini yaptıktan sonra Müslümanlarla birlikte o şehirden ayrıldı ve Medine’ye doğru yola koyuldu. Yüz yirmi bin civarında olan hac kervanı “Cuhfe” denilen yere yetiştiğinde, Hz. Peygamber tarafından kervanın durdurulması emredildi. Hazret namazını kıldıktan sonra Gadir-i Hum kenarında bir hutbe okudu sonra Hz. Ali’nin elinden tutarak yüksek bir sesle şöyle buyurdu:


“Ben kimin mevlası (efendisi) isem Ali de onun mevlasıdır. Allahım, ona yardım edene sen de yardım et, onu yalnız bırakını sen de yalnız koy…” (43)


Bu vakıa, Zilhacce’nin on sekizinci günü vuku buldu. Hz. Peygamber’in halife tayin etme işi bir kaç defa çeşitli yerlerde tekrarlanmıştır.


Hz. Peygamber (s.a.a) Haccet’ul- Veda yolculuğundan sonra, ömrünün son günlerini yaşıyordu, nihayet hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde fani dünyadan ayrılıp ebedi yurda göç etti. (44)


Peygamber (s.a.a)’in Hatice’den altı çocuğu vardı, onların isimlerini daha önce zikrettik. Mariye’den de İbrahim isminde bir oğlu vardı. Hazretin, Fatıma (a.s) hariç bütün evlatları kendi hayatı döneminde vefat ettiler. (45) Hz. Peygamber’in nesli, Hz. Fatıma’dan devam etti.

gazi

23 Kasım 2012 Cuma
20:22:57
 çok teşekü ederim benisapasalam yaratmışsın


kumru

23 Ağustos 2011 Salı
2:15:59
 
Selam Olsun Sana Ya muhammed Mustafa
Gelişini haber verdi Nebîler,
Son dönemde gelir Ahmed dediler,
Melekler yoluna güller serdiler,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Nûr-ı çeşmin gönüllerde zevk sefa.

İsrafil ninniler söyledi cana,
Çocuklukta özlem duydun babana,
Anam babam feda olsunlar sana,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Ruhu nakşın gönüllere pür şifa.

Gençliğinde cesur, mert bir civandın,
Doğruluğa ta yürekten inandın,
Muhammedü’l-emin unvanı aldın,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,Kaynakwh webhatti.com:
Cemâlin benzerdi hüsn-ü Yusuf’a.

Ceddin İbrahim’in Hanif dininde,
Bazen tüccar oldun Kenan ilinde,
Yalan yanlış yoktu senin dilinde,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Meleklerde olmaz sendeki vefa.

Mirâcına şahit oldu âlemler,
Sevenler müjdeli haberi bekler,
Firâkından yandı bütün felekler,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Gelmek istiyorum senin tarafa.

Ağzında dualar, gözlerin yaşlı,
Çocukla çocuktun, yaşlıyla yaşlı,
Oldukça vakurdun, hep ağır başlı,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Şöhretin yazıldı nurlu Mushaf’a.

Konuşurken sesin gayet sakindi,
Bakışın kararlı, gözler emindi,
Firdevs dedikleri Cennet tenindi,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Allah remzeyledi mim-i hurûfa.

Tenin gül kokardı, nefesin reyhan,
Dünyada sultandın, ukbada sultan,
Seni görmek ister bu fakir her an
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Şefâatin göster koyma A’râfa.

Ahlâkın Kuran’dı âdabın Furkân,
Ashâbın ışıktı, Ehl-i beyt nurdan,
Resul ayrılamaz çâr-ı yarından,
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Ehl-i Beyte canlar feda bin defa!

Şah Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin,
Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin,
Sensin kıblem, sensin Kevser, sensin din!
Selam sana ya Muhammed Mustafa,
Her zerrene Halit feda bin defa.Musulumanız elhamdurullah

01 Aralık 2010 Çarşamba
20:34:2
 Çok Sagol Kardesım Allah Razı oLsun tam Bnm IsteDıgım Gıbı oLms PerFormans 0devım Vardı Dinden Tamda 4 sayfa surdu ellerıne Saglık KardEsımmm cok Cok sAgol (:


dadas

30 Mayıs 2010 Pazar
0:46:40
 güzel bir yazı allah razı olsun


kartanesi

14 Şubat 2010 Pazar
20:12:45
 Çok güzel A.R.O ellerine sağlık


tektabanca

15 Aralık 2009 Salı
14:47:49
 çokteşekürederim...alhrazıolsun..zizden......tektabanca


muhammetali

16 Eylül 2009 Çarşamba
1:40:39
 cok güzel uzun olsa deyer okumaya


pisko

27 Mart 2009 Cuma
21:50:42
 aslında çok ama çok güzel ama uzun yaw


huzunsiiri

09 Mart 2009 Pazartesi
22:28:4
 Anlatamadığım,
Anlatmaya kelimeler bulamadım.
Duygular var yüreğimde
Biliyorum bir Sen anlayabilirsin ancak bunu.
Her gün aynı günahlara batıp gömülmekten bıktım yâ RasûlALLAH!
Yâ RasûlALLAH, Sen bir gün Hazreti Ömere buyurmuştun ya,
Beni kendinden daha çok sevmedikçe
İman etmiş olmasın
Hal böyle iken yâ RasûlALLAH
Biz Senin aşkının yerine ne fâni aşklar koyduk,
Kimlere Senin yerine sevgili dedik?
Fâniler bu kadar çabuk mu alacaktı Senin yerini?
Efendim! Yürekler unutuyor Seni
Fâni aşkların peşinden yürüyor ümmet
Halbuki yürüdüğü aşk değil, ateşten bir HAYAT


ALLAH İÇİN

13 Ocak 2009 Salı
1:11:5
 ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞ HAKKINI HELAL ET EMEK VERMİŞİN EMEĞE SAYGI LÜTFEN ARKADAŞLAR


CHHee_Too

05 Ocak 2009 Pazartesi
19:37:33
 Yaw uzun diyosunuz önemli olmayan yerlerden birkaç cümle yazdım ben


CHHee_Too

05 Ocak 2009 Pazartesi
19:37:25
 Yaw uzun diyosunuz önemli olmayan yerlerden birkaç cümle yazdım ben


orjinal_dündar

13 Kasım 2008 Perşembe
8:13:27
  MÜTHİŞ HARİKA OLMUŞ


xhalitx

12 Mayıs 2008 Pazartesi
10:33:15
 allah senden razı olsun.hz muhammed peygamberimizin hayatı böyle yazılır


123456

24 Nisan 2008 Perşembe
11:16:1
 peygamberimizin hayatı tabii kısa olmaz
bnce normall allah raz olsunn hakkınızı hellal edinn


ozkent

26 Mart 2008 Çarşamba
6:44:9
 allah sendende razı olsun eline saglık kardeş


sedanur

20 Mart 2008 Perşembe
12:52:27
 müthiş


sedanur

20 Mart 2008 Perşembe
12:52:11
 harika


sedanur

20 Mart 2008 Perşembe
12:50:27
 çok teşekkürler saolun


turgay

(Eski Mesaj)
 özet güzel iyi olmus saolun yıllık ödevimdi okudum kıtabın tam tamına %0.30 u tskler


emel

(Eski Mesaj)
 çok güzel olmuşşş ama çokta uzun yawwww:((


seda

(Eski Mesaj)
 yha ödevim var benm be özet istiyorum bu çoooookk uzun ...


asd

(Eski Mesaj)
 acayip uzun beaa :/


mehmet

(Eski Mesaj)
 neden bu kadar uzuzn


umutsuz

(Eski Mesaj)
 ya daha kısa bir şekilde anlatsaydınız keşke bana kısası lazım . ama yine de güzel olmuş saolun


SELÇUK

(Eski Mesaj)
 YA BU ÇOK GÜZEL OLMUŞ BUNUN İÇİN SİZE TEŞEKKÜR EDERİM


CEMİL AYAKATİK

(Eski Mesaj)
 ÇOK BEĞENDİM. ÇOK GÜZEL OLMUŞ. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.


konyalı

(Eski Mesaj)
 allah böyle yazıları yazansan ve bizi bilgilendirende razı olsun


ben

(Eski Mesaj)
 çok uzun yav


yazu

(Eski Mesaj)
 cokuzun
(Eski Mesaj)
 çok güzel olmuş ama çok uzun olmuş


abdulkadir

(Eski Mesaj)
 çook ggüüüüüüzzzzzllll olllllmmmmmuuuuuşşşş aammaa ççookk uzzuun!!!!!!))


ahmet

(Eski Mesaj)
 çok güzel yazanların eline salık ama çok uzun biraz dha kısa olsa iyi olrmus tşl


betülll

(Eski Mesaj)
 çok güzel bayıldımisimsiz

(Eski Mesaj)
 güzel olmuş ama çok uzun biraz daha kısa olsaydı gene de saolun hazırlayanlara tşk ederim


esenay

(Eski Mesaj)
 çok güzel ama biraz azealtarak yazsalarmış daha iyi olurdu ama hazırlayanlardan allah razı olsun


ömer

(Eski Mesaj)
 cokk güzel ama cok güzel olmuş birazda az yazsalardı daha güzel olcaktı.


ASİ_PRENS

(Eski Mesaj)
 Bence bu dini ve kültürwl açıdan oldukça iyi bilgiler veren bir paragraf. Bu içeriği ve dinle olan büyük bağlantılarından dolayı bence bu paragraf çok iyi yazılmış. Ben H.z Muhammed (S.A.V)'in neler yaptığını hep görmek istemişimdir. Fakat burada yazanları okuduktan sonra bu merakım tamamıyla sona erdi. Harika bir paragraf hazırlanmış. Bu paragrafda eneği geçen herkese büyük teşekkürler...
Sevgiler: (Asi_Prens) Nikli Ali...


serhat

(Eski Mesaj)
 allah razı olsun


ayşenur

(Eski Mesaj)
 güzel ama biraz uzun


gamze

(Eski Mesaj)
 ellerinize sağlık çok güzel olmuş


zeynep

(Eski Mesaj)
 Amin...amin .... iyi olmus kim yazdiysa ellerine saglik


ERDOĞAN

(Eski Mesaj)
 ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN OKUDUMDA KENDİME GELDİM ALLAH HEPİNİZİN DUALARINI KABUL ETSİN


hatişsa yazdı

(Eski Mesaj)
 aslında çok güsel ama uzun
byyyyyyyyyyyyyyy
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


yazdı

(Eski Mesaj)
 herşey güzel olmuş ben ödev için bakmıştım.


yazdı

(Eski Mesaj)
 çok uzun olmuş ama güzel hazırlanmış


yazdı

(Eski Mesaj)
 çok güzel olmuş. tebrik ederim


SIDIKA

(Eski Mesaj)
 BU YAZILARI ÇOK BEGENDİM
(Eski Mesaj)
 NEDEN BU KADAR UZUN


kübra

(Eski Mesaj)
 ben bu yazıyı çok beğendin din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine de çok iyi yaradı. neyse
size iyi günler


mehmet

(Eski Mesaj)
 abi beğendim ama yazılar çok fazla yinede hazırlayanlardan ALLAH razı olsun


fenerlimurat

(Eski Mesaj)
 güzel olmuş ama yazılar ççççoookkkkk fazla olmuş ben ödev için bakmıştım


berfin güneş

(Eski Mesaj)
 çok beğendim ama biraz uzun ama yinede hazırlayan herkese çok teşekkür ederim


berfin güneş

(Eski Mesaj)
 çok güzel hazırlanmış fakat biraz uzun bazı gereksiz şeyler var ama yinede çok güzelhazırlayan harkase teşekkür ederim


berfin güneş

(Eski Mesaj)
 çok güzel hazırlanmış fakat biraz uzun bazı gereksiz şeyler var ama yinede çok güzelhazırlayan harkase teşekkür ederim


kübra

(Eski Mesaj)
 size çok teşekkür ediyorum çok güzel olmuş


berfin

(Eski Mesaj)
 güzel olmuş ama ben özet diye yazdım o uzun çıktı yaa


k

(Eski Mesaj)
 salakmısınız siz böyle özetmi olurhiç salaklar


kamil

(Eski Mesaj)
 salakmısınız siz böyle özetmi olurhiç salaklar


kamil

(Eski Mesaj)
 salakmısınız siz böyle özetmi olurhiç salaklar


deniz memiş

(Eski Mesaj)
 çok uzun bide adı özet


ufuk

(Eski Mesaj)
 ya bu cok ama cok uzun ben bunu 1 haftada yazarımmmmm.psko_buse

(Eski Mesaj)
 bnce çokkk güzel ama uzun en azından ödev için


dinmeyenyas

(Eski Mesaj)
 zafercan kardeşime sonuna kadar katılıyorum.. kardeşim çok güzel bir paylaşım bence O'nu ne kadar anlatsak azdır.. Allah razı olsun..


ahmet 1995

(Eski Mesaj)
 çoooooooooooooooooooook güzel olmuş hepinizden teşekür ederim allah razı olsun iyigünler dilerim


özlem

(Eski Mesaj)
 evet arkadaslara katiliyorum gayet güzel fakat bencede kisa olabilirdi


Betül

(Eski Mesaj)
  Ben Hazreti Fatimanin hayati üzerine birsey ariyodum ama bulamadin yine bu sayfa cok güzel


aysu

(Eski Mesaj)
 ya bence bu site çok güzel zaten peygamber efendimiz s.a.s anlatıyo bence tek kelime ile harika
(Eski Mesaj)
 güzel olmuş çok beğendim ama biraz aha kısa olsaydı benim ve diğer insanlar için daha kolay olurdu beniayıf almaktan kurtardınız TEBRİKLER
(Eski Mesaj)
 gayet güzel olmuş.ama diğerlaeri ile hem fikiriim birazuzun olmuş.ama olsun hiçbisey dörtdörtlük deildir

(Eski Mesaj)
 çok fazla


meliha

(Eski Mesaj)
 özet süperbeni zayıf almaktan kurtardınız çok teşekkür ederim...


K.A.N.

(Eski Mesaj)
 SÜPER YA (ÇOK UZUN) GÜZEL.


osmann

(Eski Mesaj)
 çoookk uzunnn
nası yazcam beaaa


sibel kekilli

(Eski Mesaj)
 yha biraz daha kısa olsa


funda

(Eski Mesaj)
 ÇOK UZUNMUŞ HAYATI NASIL YAZICAĞIZ


haydar kılıç

(Eski Mesaj)
 ama çok uzun allah razı olsun bu sitenin sahibine çok teşekkür ediyorum


haydar

(Eski Mesaj)
 çok teşekkür ediyorum ödevimi yaptım


tasmanıadevil

(Eski Mesaj)
 kısa özeti yokmu?


tasmanıadevil

(Eski Mesaj)
 kısa özet isdiyommmmmmmmmmmmm


büşra

(Eski Mesaj)
 harika süper olmuş ama çokkkkk uzun


büşra

(Eski Mesaj)
 bence çokkk güzel harika hazırlamışlar allah razı olsun teşekkürlerrrrrrr


[E]mr[E]

(Eski Mesaj)
 Çok güzeL ama biraz uzun be


esenyalı babası sercan

(Eski Mesaj)
 çoooook uzun


sercan baba

(Eski Mesaj)
 çok uzun


-_____________---------

(Eski Mesaj)
 ÇOOOOOOOOOOOOOOOK GÜZEL ARADIIMI BLDUM


İSKELET

(Eski Mesaj)
 ÖLÜMÜ YOK BUNDA


- - - - - ----------

(Eski Mesaj)
 SAĞOLUN GZL OLMŞŞŞŞ


karamelekk

(Eski Mesaj)
 biraz daha kısaltırsanız bizim için daha iyi olur


KARDAŞLIK

(Eski Mesaj)
 GÜZEL BİR YAZI OLDUUNU DÜŞÜNOYORM THANK YOU BYE


GÜL_BJK

(Eski Mesaj)
 GERÇEKTEN BİRAZ UZUN AMA ÇIK GÜZEL BİR YAZI YAZANA TEŞEKKÜRLER...AEO


ali

(Eski Mesaj)
 bunelan çççççççççççççççççççooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yazı var


mertcan baba

(Eski Mesaj)
 özet dedihin az olur bai özet diye yazmasaydınız ama nolmalde güzel olmuş PEYGAMBERLER BU KADAR ÇİLEYE DAYANMIŞ BİZ 1 SAATLİK ÇİLEYEMİ KATLANAMIYORUZ BU ZORLUKLA ALLAHIN BİZE Bİ SINAVIDIR BUNDAN HİÇ İSYAN ETMEYELİM BATIKENTTEN MERTCAN BABAmertcan baba

(Eski Mesaj)
 özet dedihin az olur bai özet diye yazmasaydınız 10 sayfalık özet mi lur ben beyenmedim


mertcan

(Eski Mesaj)
 ne biçim özetmiş bu böyle ögretmen elinizle yazacaksınız dedi bizde bunu eliöizle yazdık çok uzun bir özet hiç olmamış özet dedigin kısa olur vede anlamlı olur ama bu hiç öyle olmamış bebirader
(Eski Mesaj)
 wallah billah olmuo çok war


derya

(Eski Mesaj)
 çok teşekkür ediyorum.ödevimdi beni büyük bir yükten kurtardınız


yusuf

(Eski Mesaj)
 güzel ama çok uzun.bir günde bu kadar yazıyı nasıl yetiştirecem allah bilir


aykut

(Eski Mesaj)
 sağolun çok yararı oldu herşey için çok teşekkürler (türkçe katili olmayın)


levent

(Eski Mesaj)
 ya benim ödevdi bu ama çok uzun yinede çok güzel EMEĞE SAYGI


y1Lmaz

(Eski Mesaj)
 peygamber efendimiz ne zaman vefat etti o niye yazılı değil Kardeş genede THANKS...


fatıma

(Eski Mesaj)
 öncelikle allah hepinizden razı olsun çok güzel olmuş.arkadaşların çoğu çok uzun olduğunu söylemişler ama çok yanlış düşünüyorlar.peygamberimiz okadar çileler çekmişki yine onların çoğu yazılmamış.ve bundan daha iyi bir özet bulamazsınız çocuklar.kolaymı koskocaa bir hayat hemde bizim ki gibi boş ve anlamsız bir hayat değil.......bayburt tan kucak dolusu sevgi ve saygılar


esra

(Eski Mesaj)
 bence gayet güzel bir yazı koskoca kitabı okuyup özetini çıkarıcağına bunu oku bunun özetini çıkar süper valla bir günde biter


**BALALI **SADO BEY**

(Eski Mesaj)
 BU YAZI IÇİN SİZLERDEN ALLAHRAZI OLSUN SAYGILARINLA BALALI** SADO BEY**


ismail

(Eski Mesaj)
 valla cok güze olmuş özetini vermişler


isimsiz

(Eski Mesaj)
 yaçok uzun ben nası yapcam yani işime yaramadı


beyza

(Eski Mesaj)
 offf güsel ama bu özet çok uzun daha kısa olabilridi yaa. ama genede teşekkürler..


--- -----

(Eski Mesaj)
 ÇOOOOOOOOOOOOOOK
GÜZEL BİR METİN


--- -----

(Eski Mesaj)
 ÇOK UZUN AMA UZUN OLSA DAHA İYİ ÇÜNKÜ OKUMAK ÇOOOOK SIKMAZ.
beyza

(Eski Mesaj)
 daha kısa olabilrdi ama gene çok gsl


**FAHRETTİN**

(Eski Mesaj)
 hacı ag ne yaptın 10-20sayfa ozet mı?olur bey


yasemin

(Eski Mesaj)
  elim koptu yahu!!!!!!!!Bunun kısaltılmışı yokmu?ödev yapıcam diyeöldüm.elimle yazdım hemde!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


yonca

(Eski Mesaj)
 iyi olmuş ama biraz daha detaylı olabilirdi(savaşlar)


fdsfsssss

(Eski Mesaj)
 maşallah özet istedik 10 sayfalık verdiniz


kadir

(Eski Mesaj)
 çok güzel bir internet sitesi arasan bulamaz sın Hz.Muhammed (s.a.v)haytını anlatan ama çok fazla uzun bunu ben kendim özet çıkarsam 1-2 sayfa çıkar ama bu 6-10sayfa eniyisi kendim çıkarıyım


İNCİ

(Eski Mesaj)
 çok UZUN olmuş AMA yinede TEŞEKKÜR ederim ZATEN BANA da BU lazımdı ama bir BİLMECE sorsam OLURMU ...YER altındayağlı KAYIŞ


çağla

(Eski Mesaj)
 ya çok uzun bu bana daha kısası hatta 1 sayfaklığı lazım!!!!!!!!


malkoçoğlu

(Eski Mesaj)
 çok tşk...allah razı olsun


admin

(Eski Mesaj)
 Amin Musa Kardesım Benı Çok Mutlu Ettın Duların İçin Allah Razı Olsun


musa

(Eski Mesaj)
 çok güzel ve sade hazırlanmış bir yazı herkese faydalı oluyorsunuz allah razı olsun allah günahlarınızı afetsin ve sizleri cennetine alsın kalbinize esenlik ve iman nuru yağdırsın binlerce teşekkür sivastan size


admin

(Eski Mesaj)
 Allah Razı Olsun ZaferCan Arkadasım Vallahı İlk Defa Bu yazı İçin Sen Böyle Dedın Helal Olsun Sagolasın


zafercan

(Eski Mesaj)
 arkadaşlar lütfen...peygamber efendimizin hayatı sayfalara sığmayacak kadar şereflidir...ne kısaltmasından bahsediyorsunuz...keşke imkanımız olsada daha uzun yazabilsek...


deli yürek

(Eski Mesaj)
 peygamber efendimizin özeti cok uzun


ahmet

(Eski Mesaj)
 Çok saolun bu bilgiye ihtiyaım vardı.


BEN

(Eski Mesaj)
 BEKİDE BURDAN BİDERS ÇİKARMAMİZ GEREKİR


admin

(Eski Mesaj)
 Sana Sormadım Ki BERKAY Ben Güzel Olmuşmu Diye Sormamda Zaten


BERKAY

(Eski Mesaj)
 HİÇ GÜZEL DEĞİL BİRŞEY BİLE YAZMIYORASENA ASLI

(Eski Mesaj)
 ÇOK İİ OLDU BULDUUGUM AMA COK UZUNNN!! NASIL YAZCAM BEN BUNU YAA OFFFFF!!! İNSAN ÇOCUKLARADA ACIR YA OFFFFF


admin

(Eski Mesaj)
 Nida Hadi Kısaltta Göreyim Seni Bakayım Nasıl Kısaltıyorsun


NİDA

(Eski Mesaj)
 BU SİTE ÇOK UZUN ARKADAŞLAR.........
NEDERSİNİZ?KISALTMAYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
HAYDİ!


selin

(Eski Mesaj)
 bene bu çok uzun ben kısa ve öz şeyler isterdim


gamze

(Eski Mesaj)
 merhaba! ben peyagamberimizin hayatını yayorum,ama çok uzun bir siteniz vae
buyüzden ef diyebilirim.
ha ha ha ha ha haaaaaa!


BERNA

(Eski Mesaj)
 ÇOOOOOOOK SÜPER AMA BENİM BUNU ÖDEV OLARAK ELİMDE YAZMAM GEREKLİ O YÜZDEN FAZLA UZUN DEMEK ZORUNDAYIM .BİLGİDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜRLER HAKKINIZI HELAL EDİN


lokman binici

(Eski Mesaj)
 çok güzel olmuş ama benim bildiğim özet kısa olur. teşekkürler bunu yazdıgın için


artist

(Eski Mesaj)
 ya ben peygamberimizin 40 yaşından olumune kadar hayatını bulamıyorum. bana yol gosterin
(Eski Mesaj)
 çoooooooooooooooook uzun ama çoooooooook güzel


sindy

(Eski Mesaj)
 güzel olmuş ama aradığım bu değil


Melek

(Eski Mesaj)
 Güzel bir çalışma olmuş rica ederim


admin

(Eski Mesaj)
 Selamün Aleyküm.Ben Tsk Ederim Eda Arkadasım İşine Yaramış Demek Aradıgını Burda Buldun Bu Beni Sevındırdı


eda

(Eski Mesaj)
 ya bunu hazırlayanlara çok teşekkür ederim her siteye baktım aradığımı bulamadım ama burada buldum hemde çok işime yaradı tekrar teşekkür ederim


ebru

(Eski Mesaj)
 bana hz.fatmadan sonrası lazım


admin

(Eski Mesaj)
 Esra Okumuş Üzüldüm Senin İçin Nasıl Yazdın O Kadar Yazıyı Keşke Miale Atsaydın Bi yerden Cıkarsaydın.Ayrıca Okuyup Begendığin İçin Ben Tsk Ederım


ESRA OKUMUŞ

(Eski Mesaj)
 ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM AMA BİZDE YAZICI OLMADIĞINDAN ELİMDE YAZMAK BİRAZ ZOR OLDU BİDE YAZI UZUN OLUNCA


ertuğrul

(Eski Mesaj)
 çok uzunnnnnnnnnnn


zehra

(Eski Mesaj)
 ben bu yazıyı neden kopyalayamıyor yada mail atamıyorum???


burak

(Eski Mesaj)
 elinize sağlık hakkınızı helal edin demeyi unuttum


burak

(Eski Mesaj)
 bence güzel savaslari fln bir başlık değilde ayrı baslıklar altında olsaydı daha ayrıntılı ve daha güzel olurdu


dilek

(Eski Mesaj)
 güzel saolunnn


NİSA

(Eski Mesaj)
 ÇOK güzel ama uzun ben ödev için araştırcaktım.


RIDVAN

(Eski Mesaj)
 ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ALLAH RAZI OLSUN HEPİNİZDEN

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 134354 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

allahın 7 ismi

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır


Bugün Hiç Okunmadılar..

Ne Mutlu Gözü Yaşlı Olanlara

NEFS;

NEFSİN HİLESİ ÇOKTUR

HARAMLARDAN KİMLER KAÇAR

ÖYKÜ ÇANTA


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
ahmet159 , skyne , nsa , seyhannet , ysmnkndmr , csn111 , yusuf14 , ebruli ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

satcmevsimAFFETMEKNamazMURABAHAömür ismigörevCUMAHADİSLERumulur ki

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   adem
   lostideas
   inci ikra
   ba_hadır_12
   hüdelfa

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.